Volba kariéry MSK

Mohlo by vás zajímat

něco navíc

Přejít na rozcestník

Mohlo by vás zajímat – něco navíc

Spolupráce firmy a školy na odborném vzdělávání a přípravě žáků může mít mnoho podob. Jedno je však jisté. Má klíčový vliv na budoucí pracovní uplatnění žáků, na získávání praktických znalostí a dovedností a zlepšuje podmínky adaptace žáků ve firmách. Pokud vás, jakožto zástupce firmy, toto téma oslovilo, v této sekci vám přinášíme výběr informací, které pro vás mohou být motivací či inspirací k zahájení spolupráce se středními školami nebo k prohlubování té stávající.

Benefity OVP pro firmu

Napadá vás otázka, jaký přínos bude mít spolupráce na odborném vzdělávání a případě žáků pro firmu? Jak se firmě „vrátí“ čas a energie věnovaná zástupcem firmy žákovi? Z analýzy dat získaných u již realizovaných partnerství škola-firma vyplývá celá řada benefitů, které ze spolupráce plynou. Jejich přehled a reálné výroky zástupců zapojených firem naleznete v tomto dokumentu.


Benefity OP pro firmu

Z pozice firmy můžete navázat partnerství se střední školou nejen v učebních oborech, ale také v oborech maturitních. V tom případě žáci ve firmě absolvují tzv. odbornou praxi. Její realizace ve firmách s sebou nese celou řadu pozitivních přínosů pro obě strany zapojené do tohoto procesu, tedy pro firmy i pro žáky. Přehled benefitů konání odborné praxe pro firmu doplněný o výroky zástupců firem, které již se středními školami spolupracují si můžete přečíst níže.


Daňový odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka

Jedním z benefitů, které při spolupráci firmy a školy nemůžeme opomenout, je možnost odečíst si položky odečitatelné od základu daně. V jaké výši?, a za jakých podmínek? Vše se dozvíte v přehledné infografice.


Daňový odpočet na pořízení majetku na odborné vzdělávání

Rádi byste pořídili do firmy nový stroj nebo vybavení, které by využívali nejen vaši zaměstnanci nebo vy osobně pro výkon vaší činnosti, ale sloužilo by rovněž žákům v rámci odborného vzdělávání? V tom případě se podívejte na možnosti, které se vám při navázání spolupráce se školou otvírají v rámci daňových odpočtů. Na přehled položek odečitatelných od základu daně pro firmu na pořízení majetku na odborné vzdělávání včetně praktických příkladů se můžete podívat zde.


Ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji (výstupy evaluace pilotu)

Ve školním roce 2019/2020 se zapojilo 33 žáků ze 4 středních škol do šetření, které nám poskytlo podklady pro zpracování evaluace odborného vzdělávání a přípravy. Žáci odpovídali mj. na otázky, co je vedlo k výběru střední školy, kterou aktuálně navštěvují, zmiňovali plusy firemního pracoviště a odborného výcviku, charakterizovali rysy instruktora, který se jim ve firmě věnoval, a objasňovali důvody, jež je vedli k volbě účastnit se odborného výcviku ve firmě. S jejich odpověďmi, včetně výstupů z šetření plynoucích pro zástupce škol a firem, se můžete seznámit níže.


Výstupy analýzy spolupráce firma-škola

Jaké konkrétní podoby může mít spolupráce firmy a školy? Které z nich jsou v praxi nejvíce využívané? Jak vypadají příklady nejlepší praxe spolupráce firmy a školy? Odpovědi na tyto otázky byly mj. cílem dotazníkového šetření realizovaného Moravskoslezským paktem zaměstnanosti v červnu 2019, kterého se zúčastnilo 41 středních odborných škol z Moravskoslezského kraje. Ze získaných dat vyplynuly následující formy partnerství firma-škola seřazené podle jejich četnosti:  

  1. zajištění odborného výcviku/odborné praxe na pracovišti klíčové firmy​ 
  1. realizace zážitkově a kariérově orientované exkurze pro žáky oboru​ 
  1. osobní účast představitele firmy na PR/náborových aktivitách školy​ 
  1. zajištění odborného rozvoje pedagogů školy​ 
  1. osobní a aktivní úprava školního vzdělávacího plánu a/nebo tematického plánu odborného výcviku/odborné praxe​ 
  1. osobní účast vlastního odborníka z firemní praxe ve výuce odborných předmětů 
  1. finanční a/nebo věcný příspěvek škole​ 
  1. motivační příspěvek a/nebo prospěchové stipendium pro žáky konkrétního oboru. 

Ze zjištění dále vyplývá, že všech osmi uvedených forem spolupráce v celém rozsahu je využíváno pouze u tří studijních oborů (z celkových 137 zapojených studijních oborů).  

Výstupy šetření otevírají řadu dalších otázek, které by bylo možné došetřit. Za klíčový považujeme náhled samotných firem na míru využívání jednotlivých forem spolupráce, zaměřený zejména na specifikaci důvodů a motivů pro využívání, či bariér vedoucích k nevyužívání příslušných forem spolupráce s danou střední školou.