Volba kariéry MSK

Jak na spolupráci se SŠ

Přejít na rozcestník

Jak na spolupráci se školou

Rozhodli jste se aktivně podporovat vzdělání mladé generace žáků středních škol? A nevíte, kde začít? My vám rádi pomůžeme – projdeme s Vámi jednotlivé kroky, a to až k  samotnému podpisu SMLOUVY mezi vámi a školou.  

Spolupráci se školou doporučujeme navázat individuálně pro každý ročník. Pro první ročník jsou vhodné aktivity např. exkurze, workshopy nebo testovací dny, kde se můžete seznámit s žáky v požadovaném oboru, poznat jejich charaktery a zjistit jejich všeobecný rozhled. Od 2. ročníku doporučujeme navázat intenzivní spolupráci v rámci odborného výcviku na vašem pracovišti. Většina škol pouští žáky do firem až od 2 ročníku, dříve nemají ještě dostatečné teoretické znalosti, tak aby mohli praxi vykonávat mimo prostory školy. Vy tak využijete první ročník pro zjištění pracovního potencionálu. Praxe až od druhého ročníku, není však pravidlem a u některých oborů lze praxi domluvit již od ročníku prvního. 

Prví krok

Analýza firemních potřeb 

Úplně prvním krokem je zmapovaní situace u Vás ve firmě: 

 • rozhodnutí o tom, jakou profesi propojíte s učebním oborem,  
 • kolik žáků budete schopni pojmout,  
 • kdo bude za výuku žáků zodpovídat,
 • a kde bude samotná odborný výcvik probíhat.   

V okamžiku, kdy znáte své potřeby a možnosti, je důležité se poohlédnout po střední škole. Seznam středních škol v Moravskoslezském kraji najdete přímo zde na webu. 

Na co se v analýze zaměřit?
 1. Kdo Vám může poradit se specifikací obsahu a rozsahu odborné přípravy? S odpovědí na první otázku Vám pomůžeme, seznamte se s našimi poradci pro MSK zde (odkaz na poradce). V případě, že nemáte dostatečnou personální kapacitu, zvažte oslovení našeho poradce, který Vám metodicky pomůže celou spolupráce nastavit. 
 2. Které profese nebo kompetence jsou pro firmu klíčové? 
 3. O jak náročné profese se jedná – učňovské, středoškolské nebo vysokoškolské? 
 4. Nachází se v okolí firmy vhodně zaměřená škola? 
 5. Umíte vydefinovat ideální profil absolventa školy, tak aby odpovídal Vašim potřebám? 
 6. Máte vhodné prostředí pro výuku žáků – teplo, světlo, čisto a sociální zázemí? Zkuste si na to podívat z i podhledu BOZP a hygieny. 
 7. Máte dostatečně vybavené pracoviště (dostatečný počet pracovních míst včetně pracovních pomůcek a nářadí)? 
 8. Máte vhodného zaměstnance, který je schopný a kvalifikovaný vést odborný výcvik? 
 9. Jak budete motivovat instruktora k vedení žáků? Osvobodíte ho od norem? Dáte mu příplatek za vedení učňů? Bude jeho pracovní náplní pouze vedení učňů?  
 10. Víte kolik žáku si můžete dovolit mít na odborném výcviku z pohledu prostorového, technického a personálního? 
 11. Dokážete pokrýt výuku všech témat probíraných ve škole nebo bude nutno nechat část praktické výuky ve škole? 
 12. Víte, jak budete motivovat žáky? Využijete různých forem motivačních příspěvků, stipendií nebo dotací? Budou moci využívat Váš interní systém vzdělávání zaměstnanců? Umožníte jim čerpat některé z benefitů pro zaměstnance?  
 13. Víte, z jakých zdrojů budou náklady na odborný výcvik hrazeny?  
 14. Víte, jak oslovit žáky a zájemce o studium? 

Seznámit se s legislativou a právními předpisy upravující oblast OVP. 

Přehled základních zákonů a jiných normativních aktů upravující oblast OVP máte k dispozici na tého stránce.  

Školský zákon 561/2004 Sb.

Celý školský zákon si můžete prostudovat zde.

 • 65 Organizace středního vzdělání

Odst. 2Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. 

Odst. 3Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 • 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost

Odst. 1 – Žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytuje odměnu za produktivní činnost právnická osoba, která vykonává činnost školy, a to z prostředků získaných touto produktivní činností; výši této odměny stanoví ředitel školy podle rozsahu a kvality produktivní činnosti. Pokud žáci konají praktické vyučování nebo studenti odbornou praxi u jiné osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato osoba. Pro účely tohoto zákona se za produktivní činnost považuje činnost, která přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upraví. 

Vyhláška o středním vzdělávání 13/2005 Sb.

Celou vyhlášku o středním vzdělávání si můžete prostudovat zde.

 • 12 – Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách vyučování

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování obsahuje zejména: 

a) obory vzdělání a druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat, 

b) místo konání praktického vyučování, 

c) časový rozvrh praktického vyučování, jeho délku a den jeho zahájení, 

d) počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování, 

e) poskytování nástrojů a nářadí používaných při praktickém vyučování a způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování, 

f) způsob odměňování žáků za produktivní činnost, 

g) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienickýcpodmínek při praktickém vyučování, 

h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby (dále jen „instruktor“), 

i) ujednání o náhradě nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti. 

 • 13 – Odborný výcvik

(1) Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. 

(2) V odborném výcviku je v denní formě vzdělávání vyučovací jednotkou vyučovací den; v prvním ročníku nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin. 

(3) Dopolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy v denní formě vzdělávání určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích a čtvrtých ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin. 

(4) Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo ve školském zařízení se zařazuje přestávka v délce 15 až 25 minut. 

(5) Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. 

(6) Odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo ve školském zařízení provádí učitel odborného výcviku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše 6 žáků. 

 • 14 – Cvičení

Cvičení je součástí praktického vyučování v předmětech, které posilují odborné vzdělávání a přípravu žáků. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v odborných učebnách, laboratořích a dílnách nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program. 

 • 15  – Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe

(1) Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. 

(2) Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně. Odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v blocích, zpravidla v celých týdnech. 

(3) Učební praxi, odbornou praxi a uměleckou praxi vyučuje učitel odborných a uměleckých odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů. 

(4) Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe nebo umělecké praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu. 

Zákon zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb.

Ustanovení, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jsou definovány v § 101 až 108 zákoníku práce. 

Celý zákoník si můžete prostudovat zde: 262/2006 Sb. Zákoník práce (zakonyprolidi.cz) 

Zákon o dani z příjmu č.586/1992 Sb.

Celý  zákon o dani z příjmu si můžete přečíst zde.

 • 6 Příjmy ze závislé činnosti

Odst. (9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 

Písm. l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 

 •  24

Odst. 1 Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy. 

Odst. 2 Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

Písm. zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů, 

 • 34 položky odčitatelné od základu daně

 odst. 4 Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. 

 • 34f – Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání

(1) Odpočet na podporu odborného vzdělávání činí součet odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. 

(2) Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci 

a) praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání, 

b) části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným studijním programem a uzavřela s vysokou školou smlouvu o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti a o podmínkách pro její konání. 

(3) Pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy je poplatník povinen vést třídní knihu nebo obdobnou evidenci obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu. 

(4) Obdobím se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí 

a) zdaňovací období, nebo 

b) období, za které se podává daňové přiznání. 

(5) Odpočet na podporu odborného vzdělávání se u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uplatní obdobně jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje. 

(6) Podmínku uzavření smlouvy podle odstavce 2 písm. a) lze nahradit prohlášením o odborném vzdělávání, pokud u výkonu praktického vyučování nebo odborné praxe žáky nebo studenty školy, jejíž činnost vykonává sám poplatník, praktické vyučování nebo odborná praxe jsou vykonávány na pracovišti tohoto poplatníka, které slouží jinému druhu činnosti, která není činností školy a je jeho převažující činností. V prohlášení musí být vymezen obsah a rozsah praktického vyučování nebo odborné praxe a podmínky jejího konání. 

 • 34g – Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

(1) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet 

a) 110 % vstupní ceny majetku, 

1. jehož je poplatník prvním vlastníkem, 

2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a 

3. který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, 

b) 50 % vstupní ceny majetku, 

1. jehož je poplatník prvním vlastníkem, 

2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a 

3. který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, 

c) 110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek 

1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona, 

2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a 

3. použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích a 

d) 50 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek 

1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona, 

2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a 

3. použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

(2) Odpočet podle odstavce 1 lze odečíst od základu daně v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání. 

(3) Odpočet podle odstavce 1 může činit nejvýše částku ve výši součinu 5000 Kč a počtu hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy uskutečněných na pracovišti poplatníka v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání. 

(4) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 se rozumí majetek, 

a) který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy a o podmínkách pro jejich konání nebo prohlášení o odborném vzdělávání jako majetek, který bude využíván při 

1. praktickém vyučování, 

2. odborné praxi nebo 

3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka, 

b) u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady nebo který je oceněn podle právních předpisů upravujících účetnictví pořizovací cenou nebo vlastními náklady a 

c) na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. 

(5) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze 

a) hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo 

b) software, který je dlouhodobým nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví s oceněním vyšším než 80000 Kč. 

 • 34h – Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin 

a) 200 Kč a 

b) počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci 

1. praktického vyučování, 

2. odborné praxe, 

3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy. 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. – Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

V příloze č.1 – Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. se můžete seznámit s celou soustavou oborů vzdělávání, včetně zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělání zde.  

Vhodné obory pro spolupráci formou odborného výcviku jsou tzv, H obory, jejichž úspěšným ukončením získá absolvent výuční list nebo v některých případech tzv. L obory, které poskytují vzdělání zakončené maturitou, ale součástí jejich vzdělávání je i odborný výcvik.  Tyto obory poznáme podle hodnoty pořadového čísla 000 – 004.  

Jak poznáte, o který obor jde? 

Každý obor má svůj specifický kód oboru vzdělání v následném formátu:  

Skupina oborů vzdělání    Obor vzdělání    Kategorie dosaženého vzdělání    Pořadové číslo 
23    51    H  /  001 

A právě třetí symbol – kategorie dosaženého vzdělání – určuje způsob ukončení studia. V našem příkladě se jedná o „H“ obor, tedy o obor ukončený výučním listem. 

Přehled všech oborů vzdělání a detailnější orientaci v kódech oboru vzdělání naleznete v příloze č.1 toho nařízení.  

Zákon č. 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Celý Zákon o pedagogických pracovnících si můžete prostudovat zde.

 • 2 – Pedagogický pracovník

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu 1) (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb. 

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává 

a) učitel, 

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

c) vychovatel, 

d) speciální pedagog, 

e) psycholog, 

f) pedagog volného času, 

g) asistent pedagoga, 

h) trenér, 

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 20), 

j) vedoucí pedagogický pracovník. 

Podle §2 Zákona o pedagogických pracovních instruktor není pedagogickým pracovníkem vykonávající přímou vyučovací či výchovnou činnost a tím pádem na něj legislativa neklade požadavky na získání pedagogické kvalifikace.  

Vyhláška č. 180/2015 Sb.

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 

Omezení mladistvých zaměstnanců – zakázané pracoviště (§5) 

Zakázané pracoviště  Právní opora  
je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 3 písm. a  
je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 3 písm. b  
se pracuje se zdrojem ionizujícího záření  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 3 písm. c  
podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo chemickým směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 3 písm. d  

Omezení mladistvých zaměstnanců – zakázané práce (§5) 

Zakázaný typ práce  Právní opora   Viz.  
 rizikové  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. a   Viz. § 39 zákona 258/200 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví  
vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. b    
vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. c   Viz. Nařízení vlády 361/2007 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví při práci  
vykonávané ve vnuceném pracovním tempu  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. d   Viz. Nařízení vlády 361/2007 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví při práci  
se zdroji ionizujícího záření  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. e   Viz. Nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujicím zářením  
spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi 7) nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. f   Viz. Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon  

 

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008   

spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. g    
 při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. h    
při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 1 písm. i    
při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. a    
ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. b    
na zařízeních vysokého elektrického napětí  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. c    
vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. d    
na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. e    
při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. f    
 při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. g   Viz. Vyhláška 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadující zvláštní péči  
při porážení zvířat na jatkách  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. h    
se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují chemické látky nebo chemické směsi uvedené v odstavci 1 písm. f)  Vyhl. 180/2015 Sb. §5 odst. 2 písm. i    
Vyhláška č. 180/2015 Sb. – § 5 odst. 4 – VYJÍMKY ZAKÁZANÉ PRÁCE MLADISTVÝCH

Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví,  

 1. zařazené podle odstavce 1 písm. a) jako rizikové pro faktory zátěž teplem, chladem, hluk, vibrace nebo pracovní poloha, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví,  
 2. uvedené v odstavci 1 písm. f) bodech 7 a 8, písm. h) a písm. i), pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.  
 3. uvedené v odstavci 2 písm. b), c), e), g) a h),  
 4.  uvedené v odstavci 1 písm. e) a vykonávané za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími využívání jaderné energie a ionizujícího záření, jde-li o mladistvé ve věku od 16 do 18 let věku.  

Celou vyhlášku si můžete nastudovat zde.

Vyjednávání se školou 

Před podpisem samotné smlouvy je potřeba se sejít s vedením školy a domluvit se na formě spolupráce – na partnerství, které mezi Vámi vznikne. Odborný výcvik / odborná praxe je pouze jedna z forem spolupráce, na které se se školou můžete domluvit. V rámci odborného vzdělání a přípravy budete probírat možnosti, jak nastavit obsah výcviku/praxe, kolik žáků půjde k vám do firmy, v jakém modelu bude probíhat samotná výuka (např. 3 dny ve firmě, 2 dny ve škole, celý týden ve firmě, apod…). S učitelem odborného výcviku pravděpodobně nastavíte Tematický plán odborného výcviku (TPOV), tak aby obsah učiva korespondoval s Vašimi potřebami, ale také splňoval požadavky Školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

Možnosti spolupráce

Tím, že spolupráce mezi školou a firmou je postavena ryze na dobrovolném partnerském vztahu, tak i možnosti spolupráce jsou nepřeberné. Níže uvedený výčet aktivit prosím berte pouze jako inspiraci do začátku a spolupráci si se školou nastavte společně; podle Vašich možností a hlavně potřeb. 

V jakých aktivitách můžete spolupracovat? 

 • OVP – odborné vzdělávání a příprava (odborná praxe, odborný výcvik, stáže), 
 • vzdělávání pedagogů u Vás ve firmě, 
 • vzdělávání zaměstnanců ve škole, 
 • pořádání workshopů nebo projektových dnů pro žáky, 
 • materiální podpora školy z vyřazeného funkčního majetku, 
 • exkurze, 
 • PR aktivity – např. přítomnost odborníka na dnech dveří nebo jiných akcích pořádaných školou, 
 • účast odborníka na u závěrečné zkoušky, 
 • a samozřejmě mnoho dalších aktivit. 

ŠVP a TPOV

ŠVP – Školní vzdělávací program 

ŠVP je jeden z kurikulárních dokumentů vycházejících z rámcového vzdělávacího programu. Je to dokument schvalovaný a vydávaný ředitelem školy. V případě spolupráce zde budete čerpat primární informace k učebním plánům, osnovám a hodnocení žáků. Z obsahové stránky tohoto dokumentu budete moci odhadnout, jak velké zásahy budou nutné v případě spolupráce; zda „pojedete“ podle aktuálního ŠVP, zda bude nutno provést menší úpravy nebo ve spolupráci se školou vytvoříte obor nový – Vám šitý na míru.  

TPOV – Tematický plán odborného výcviku 

TPOV neboli tematický plán odborného výcviku je zásadním dokumentem, který definuje obsah, rozsah, strukturu a harmonogram odborného výcviku. Cílem tohoto dokumentu je za stávajících podmínek sestavit co nejefektivnější plán vzdělávání žáků, tak aby ideálně praktická část probíhající u Vás kopírovala teoretickou část probíhající ve škole nebo se k ní alespoň přiblížila.  

Je tedy nezbytně nutné, aby jste měli intenzivně nastavenou spolupráci s učitelem odborného výcviku ve škole a dokázali tak, co nejvhodněji nastavit TPOV pro jednotlivé ročníky. 

TPOV může mít různou formu, jeho struktura ani obsah není legislativně upravena, doporučujeme však být při jeho sestavení věcní a přesní, tak aby na první pohled bylo zřejmé, jaká oblast vzdělávání jde za Vámi.  

Na některé z možných vzorů TPOV se můžete podívat zde nebo v sekci ke stažení.  

Instruktor

Instruktor je kvalifikovaný, odborně a morálně schopný zaměstnanec firmy, který zabezpečuje praktické vyučování pro žáky v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP).  

Instruktor bezprostředně odpovídá za průběh praktického vyučování, který spočívá v: 

 • osvojování si základních dovedností, činností a návyků,   
 • zhotovení výrobků,   
 • ve výkonu služeb nebo prací, které mají materiální hodnotu. 

Instruktor ve spolupráci s pověřeným pedagogickým pracovníkem školy provádí klasifikaci žáků (vždy po skončení týdne nebo po skončení přiděleného úkolu).  

Instruktor vede docházku žáků a deník evidence hodnocení. Jeden instruktor může vést maximálně 6 žáků. 

Kvalifikační a charakterové požadavky na Instruktora 

Kvalifikační požadavky 

 • vzdělání a praxe v oboru 

Znalost: 

 • základních pojmů, zásad a způsobů pedagogické práce s žáky  
 • předpisů BOZP, PO, a vyhlášky č. 180/2015 Sb., (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)  
 • obsahu, způsobu a cílů provádění praktického vyučování žáků,  
 • obsahu rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů 

Charakterové požadavky:  

 • uměl jasně a srozumitelně vysvětlit danou problematiku
 • uměl předvést pracovní činnost  
 • byl rozhodný  
 • byl trpělivý  
 • měl pochopení  
 • byl slušný
 • měl dobrý vztah k mládeži  
 • uplatňoval pedagogický takt 
 • měl přirozenou autoritu a respekt žáků  
 • měl nadhled  

Instruktor a pedagogické vzdělání? 

Zákon o pedagogických pracovních instruktora mezi pedagogické pracovníky vykonávající přímou vyučovací či výchovnou činnost neřadí a tím pádem na instruktora ani neklade požadavky na získání pedagogické kvalifikace.  

Smlouvy a nezbytná dokumentace 

SMLOUVA o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování 

Základním dokumentem, který stvrzuje spolupráci mezi školou a firmou je SMLOUVA o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, která je zpravidla vystavována školou. Předmětem smlouvy jsou základní podmínky spolupráce obou smluvních stran.  POZOR bez podepsané smlouvy nemůžete uplatňovat daňovou podporu podle zákona o dani z příjmu.  

Vzor toho dokumentu najdete na stránkách MŠMT zde, nebo v sekci ke stažení. 

Dohoda mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy 

Tato dohoda vzniká mezi firmou (zaměstnavatelem) a žákem, popř. jeho zákonným zástupcem. Jejím obsahem je vydefinování motivačního příspěvku a jeho podmínek získání. V některých případech může být součástí dohody i dohoda o pracovní smlouvě budoucí.  

Vzory doporučované MŠMT včetně jejich doporučení najdete zde, nebo v sekci ke stažení. 

Náležitosti dohody
Náležitosti dohody  Nezletilý žák (vzor zde)  Zletilý  žák (vzor zde) 
Smluvní strany (firma X žák)  Uveden žák i jeho zákonný zástupce  Uveden pouze žák 
Čl. 1. Úvodní ustanovení 

 

Vydefinování zájmu firmy poskytnout motivační příspěvek 
Čl. 2. Předmět dohody  -Výše motivačního příspěvku (§122 zákona č. 561/2004 Sb. (výše odměny, min. 30% min. mzdy při 40 hod. týdenním fondu))  

-Splatnost 

-Podmínky výplaty (za jakých podmínek příjemci náleží odměna) 

-Způsob výplaty (přímo nebo prostřednictvím školy) 

Čl. 3. Smlouva o smlouvě budoucí pracovní  XXX  Podmínky dohody o pracovní smlouvě budoucí po ukončení vzdělání žáka 
Čl. 3. (4). Povinnosti smluvních stran  Příjemce (žák) se zavazuje předkládat:  

 • doklady ovlivňující výši motivačního příspěvku,  
 • informovat o dalších skutečnost ovlivňující předmět této smlouvy. 
Příjemce (žák) se zavazuje předkládat: 

 •  doklady ovlivňující výši motivačního příspěvku, 
 •  informovat o dalších skutečnost ovlivňující předmět této smlouvy,  
 • oznámit poskytovateli ukončení vzdělání. 

Sankce z důvodu nepodepsání pracovní smlouvy 

 

Poskytovatel se zavazuje informovat písemně o rozhodných skutečnostech ovlivňující motiv. příspěvek 

 

Podmínky zániku budoucí pracovní smlouvy 

Čl. 4. (5.) Výpověď  Podmínky výpovědi 

 • Bez jakýchkoli finančních sankcí 
Podmínky výpovědi 

Ze strany poskytovatele:  

 • na základě porušení povinnosti příjemce, má poskytovatel právo na vrácení příspěvku za období nejvýše 3 měsíců 

 

Ze strany příjemce: 

 • musí vrátit příspěvek ve výši uvedeném v čl.4, odsl.4 této smlouvy  
Čl. 5. (6.) Závěrečná ustanovení  Podmínky a doba platnosti této smlouvy. 
Podpisy stran  Poskytovatel (firma) 

Příjemce (žák) 

Zákonný zástupce žáka 

Poskytovatel (firma) 

Příjemce (žák) 

 

Povinnosti stran
Poskytovatel (firma)  Poskytovatel odpovídá žákovi za škodu, která mu vznikla 

 • porušením právních povinností poskytovatelem ​ 
 • úrazem na pracovišti. ​ 

Ustanovení neplatí za předpokladu, že žák svévolně poruší organizační pravidla a předpisy BOZP, se kterými byl před zahájením praktického vyučování prokazatelně seznámen 

Seznámí žáka s potřebnou dokumentací (prohlášení o mlčenlivosti, seznámení s pravidly BOZP/PO přímo na pracovišti apod.) 

Příjemce (žák)  Po seznámení žák podepíše tyto dokumenty 

 • prohlášení o mlčenlivosti všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v průběhu pracovního vyučování, s výjimkou informací uvedených po dohodě s instruktorem ve zprávě z praktického vyučování 
 • poučení o právech a povinnosti při praktickém vyučování 
 • seznámení s pravidly BOZP/PO 

 

Povinnosti: 

 • řádně hospodaří se svěřenými prostředky​ 
 • střeží a ochraňují majetek poskytovatele​ 
 • jsou povinni používat pracovní oděv a ochranné pomůcky (vyžaduje-li to druh práce a byli-li o tom poučeni) 

 

Žáci odpovídají poskytovateli za případnou škodu, kterou způsobí 

 • v průběhu praktického vyučování nebo​ 
 • v přímé souvislosti s ním.​ 

 

V případě ztráty či zcizení svěřených předmětů je žák povinen uhradit náhradu škody. 

Vzor jmenování instruktora 

Jedna z povinností definovaná ve SMLOUVĚ o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování je jmenování instruktora z řad Vaších zaměstnanců.  

Jeden z možných vzorů jmenovacího dekretu naleznete zde, nebo v sekci ke stažení. 

Na pracovišti 

Před zahájením odborného výcviku / odborné praxe 

Dříve než žáci nastoupí k vám na odborný výcvik / odbornou praxi bude chtít škola vidět pracoviště a sociální zázemí, kde se budou žáci prohybovat. Z této návštěvy bude vyhotoven oficiální záznam o provedené kontrola pracovišti organizace. V případě zjištění závad, bude ve zprávě poznačeno, co a do kdy je potřeba napravit. V ojedinělých případech se může stát, že škola odmítne spolupráci. 

Na co se inspekce zaměřuje? Na dostatečné sociální zázemí (toalety a podle charakteristiky prostředí na šatny a případně i sprchy), na samotné pracoviště, kde bude odborná praxe probíhat – pach, teplo a dostatečné světlo jsou faktory, které zaměstnanci střední školy hodnotí. 

Jak může Záznam o kontrole na pracovišti organizace vypadat můžete vidět zde 

První den / dny 

Se žákem jednáme jako se zaměstnancem, tzn. že nejpozději první den absolvuje vstupní školení, bude seznámen s pravidly BOZP a PO ve firmě i na pracovišti. Zajistíme prohlídku firmy, tak aby žák věděl, kde je jeho pracoviště, sociální zázemí. V případně potřeby předáme pracovní oděv a ochranné pomůcky. Představíme vedoucímu zaměstnanci na pracovišti a jeho instruktorovi, který za něj zodpovídá. 

Důležité je také projít s žákem jeho povinnosti ve firmě včetně administrativních náležitostí, které mohou vyplývat ze smlouvy, kterou máte uzavřenou se školou. Nejtypičtějším příkladem je vedení jeho záznamů z odborného výcviku / odborné praxe – vzor formuláře většinou poskytuje škola.